Przekaż 1% podatku »

Statut

STATUT FUNDACJI „STUPA HOUSE”
 
w Warszawie
(tekst jednolity)
 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
Fundacja pod nazwą „Stupa House”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez związek wyznaniowy Związek Buddyjski KARMA KAGYU, zarejestrowany w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 
 
Administracji w Dziale A pod pozycją 15, zwany dalej „Fundatorem”, stosownie do aktu notarialnego sporządzonego w kancelarii notarialnej notariusz Magdaleny Proniewicz za numerem repertorium A nr 4339/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r. i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (j.t. Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.)
 
§ 2
Fundacja ma osobowość prawną.
 
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 
§ 4
Właściwym ministrem dla Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
§ 5
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Cele właściwego realizowania celów statutowych i gospodarczych, Fundacja może 
 
prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa cywilnego i handlowego, jak też innych fundacji.
4. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 
 
96 poz. 873)
 
§ 6
Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 
 
II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA
 
§ 7
Fundacja została powołana w celach:
1. Propagowania, wspierania i ochrony kultury tybetańskiej,
2. Upowszechniania w świadomości społecznej humanistycznych wartości kultury tybetańskiej,
3. Wspierania działalności statutowej Związku Buddyjskiego KARMA KAGYU.
 
§ 8
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) organizację spotkań, imprez i wykładów, w szczególności z udziałem znawców kultury tybetańskiej, tłumaczy języka tybetańskiego lub nauczycieli (lamów) buddyzmu tybetańskiego, 
2) udzielanie stypendiów osobom podejmującym studia języka lub kultury tybetańskiej na wyższych uczelniach w kraju lub za granicą,
3) wspieranie nabywania lub budowy ośrodków zajmujących się propagowaniem kultury tybetańskiej, języka tybetańskiego lub związanych z praktyką buddyzmu tybetańskiego (obejmuje to również konserwację i ochronę zabytków, o ile wykorzystywane są jako siedziby takich ośrodków),
4) gromadzenie księgozbioru, zbieranie czasopism oraz innych materiałów informacyjnych o kulturze tybetańskiej poprzez ich skupywanie lub otrzymywanie w formie darowizn, a także prowadzenie biblioteki w tym zakresie w siedzibie Fundacji,
5) wspieranie organizacyjne i materialne tłumaczeń autentycznych tekstów tybetańskich na języki zachodnie jak też literatury obcojęzycznej związanej z kulturą tybetańską na język polski,
6) gromadzenie przedmiotów kultury materialnej Tybetu poprzez skupywanie lub otrzymywania w formie darowizn oraz wspieranie rozwoju rękodzielnictwa w tym zakresie,
7) działalność edukacyjno-informacyjną,
8) wspieranie finansowe oraz rzeczowe organizacji zorientowanych na przekaz kultury tybetańskiej w społeczeństwie zachodnim,
9) rozwijanie kontaktów, wymiana informacji oraz doświadczeń z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi organizacjami związanymi z kulturą tybetańską w kraju i zagranicą,
10) świadczenie czynności pomocniczych i administracyjnych względem domu kultury tybetańskiej w Warszawie.
 
 
III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI
 
§ 9
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wyrażony w kwocie pieniężnej 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia.
 
§ 10
Dochody Fundacji pochodzą z:
(a) darowizn, spadków i zapisów,
(b) dotacji osób prawnych,
(c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
(d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
(e) innych wpływów.
 
§ 11
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 
§ 12
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 
§ 13
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jedynie wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 
§ 14
Osobom spełniającym kryteria opisane w § 8, a zwłaszcza osobom na czyją rzecz Fundacja dokonała przysporzeń, nie przysługują roszczenia o jakiekolwiek roszczenia ze strony Fundacji.
 
§ 14a
Zabrania się Fundacji dokonywania czynności prawnych, które prowadziłyby do:
(a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań: (i) Fundatora, (ii) członków jego organów, (iii) pracowników jak też (iv) osób bliskich względem takich pracowników w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (łącznie zwane „Osobami Powiązanymi”), 
(b) przekazania majątku Fundacji Osobom Powiązanym na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach z zastrzeżeniem § 28 niniejszego Statutu,
(c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Osób Powiązanych w innych celach niż cele statutowe Fundacji, 
(d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Osoby Powiązane.
 
 
IV. TYTUŁ HONOROWEGO SPONSORA
 
§ 15
Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej w przeciągu roku) w wysokości: co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 10.000 (dziesięć tysięcy) USD, uzyskują tytuł honorowego Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.
 
§ 16
Tytuł honorowego Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.
V. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI
 
§ 17
Organami Fundacji są: zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” oraz Rada Fundacji.
 
§ 18
1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób i jest powoływany na okres 3 lat.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci.
3. Członków Zarządu odwołuje Rada Fundacji.

§ 19
1. Pracami Zarządu kieruje prezes, którego powołuje Rada Fundacji.
2. Prezes Zarządu powołuje członków Zarządu, w tym wiceprezesa, spośród kandydatów pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Fundacji.
3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Fundacji.
4. W skład pierwszego Zarządu powołani zostali:
a) Michał Siwek – prezes Zarządu
b) Rafał Olech – wiceprezes Zarządu
c) Marcin Mędrzecki – członek Zarządu
d) Jan Brykczyński – członek Zarządu
e) Marek Rosiński – członek Zarządu
f) Marcin Barański – członek Zarządu
 
§ 20
1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością i reprezentacja Fundacji.
2. W szczególności Zarząd Fundacji:
a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych jak też zarządzanie jej majątkiem,
b) reprezentuje Fundację na zewnątrz,
c) opracowuje roczne plany działania Fundacji,
d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
e) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
f) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
g) ustala warunki pracy i płacy oraz regulamin organizacyjny Biura Fundacji.
h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.
 
§ 21
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, z których przynajmniej jeden jest prezesem lub wiceprezesem.
 
§ 22
1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W wypadku równości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos prezesa, a w razie jego nieobecności wiceprezesa.
2. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach prowadzonych przez przewodniczącego lub w formie pisemnej w tym również przy użyciu poczty elektronicznej.
3. Posiedzenia Zarządu mogą także odbywać się w formie telekonferencji, przy założeniu że wszyscy członkowie uczestniczący w telekonferencji mogą się nawzajem słyszeć i zwracać do siebie jednocześnie.
4. Z posiedzeń Zarządu będą spisywane protokoły. W przypadku posiedzenia odbytego w formie telekonferencji przewodniczący posiedzenia albo biorący udział prezes lub wiceprezes sporządzi w ciągu 7 dni od daty telekonferencji protokół opatrzony podpisem sporządzającego, celem przedstawienia go do zatwierdzenia uczestnikom telekonferencji. W razie powzięcia uchwały w formie pisemnej (w tym też w drodze elektronicznej), lub w inny sposób zatwierdzonej przez członków Zarządu, podpisany i/lub zatwierdzony dokument lub dokumenty będą stanowiły protokół.
 
§ 23
1. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy:
(a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,
(b) uchwalanie zmian statutu Fundacji,
(c) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji,
(d) nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości.
(e) podejmowanie czynności, o których mowa w § 5 ust. 3 Statutu.
2. Dla swej ważności uchwały w sprawach określonych powyżej wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
3. Zatwierdzenie uchwał Zarządu może być dokonane przez Radę Fundacji poprzez złożenie podpisów pod uchwałą lub w drodze wyrażenie zgody na jej treść w formie pisemnej, w tym za pomocą poczty elektronicznej.
 
§ 24
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 
§ 25
1. Dla realizacji zadań i wykonywania swoich uchwał Zarząd może powołać Biuro Fundacji, na czele którego stoi dyrektor.
2. Dyrektora powołuje Zarząd w drodze uchwały po uzyskaniu akceptacji Fundatora.
3. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 
§ 25a
1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływana na okres 5 lat.
2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator, przy czym:
a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać względem nich w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo winy umyślnej,
c) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji.
3. W skład pierwszego składu Rady Fundacji powołani zostali:
a) Karol Ślęczek - Przewodniczący
b) Mirosława Boboli – z-ca Przewodniczącego
c) Włodzimierz Wiszka – członek Rady.
 
§ 25b
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji sprawującym nadzór nad jej działalnością.
2. Przedstawiciele Rady Fundacji mają prawo do uczestnictwa na każdym z posiedzeń Zarządu z głosem doradczym.
3. Członkowie Rady Fundacji mają prawo w każdej chwili przeglądać wewnętrzne dokumenty Fundacji i wzywać Zarząd do przedstawiania sprawozdań, zestawień oraz udzielania pisemnych wyjaśnień w sprawach podniesionych przez członków Rady Fundacji.
4. Rada Fundacji może zajmować stanowisko w formie uchwał, do których stosuje się odpowiednio postanowienia § 22 niniejszego Statutu.
 
 
VI. ZMIANA STATUTU
 
§ 26
Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji.
 
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 27
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia lub nie możności osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych majątku.
 
§ 28
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz Fundatora.
 
§ 29
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
 
§ 30
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.
 
Warszawa, dnia 6.01.2004
 
Michał Siwek
prezes Zarządu
 
Rafał Olech
wiceprezes Zarządu
 

Aktualności

2018-06-24

Sukces wystawy „Bogactwo Umysłu. Skarby Sztuki Himalajów”

Blisko 6 tys. osób odwiedziło Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, by w dniach 15.04 – 27.05.2018 roku obejrzeć wystawę "Bogactwo umysłu. Skarby sztuki Himalajów”. Zaprezentowano na niej 120 unikalnych obiektów, takich jak posążki, tanki oraz przedmioty rytualne. Wszystkie wykonano w Indiach, Nepalu i Tybecie zgodnie z wielowiekową tradycją buddyzmu tybetańskiego, który dziś rozwija się także na Zachodzie. Czytaj całość

2012 © Fundacja Stupa House. All Rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone