KRS: 0000045988

E-mail: biuro@fsh.pl

Skip to content Skip to footer

Statute

STATUT OF STUPA HOUSE FUNDATION in Warsaw (in Polish)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 Fundacja pod nazwą „Stupa House”, zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona została przez związek wyznaniowy Związek Buddyjski KARMA KAGYU, zarejestrowany w rejestrze kościołów i innych związków wyznaniowych prowadzonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji w Dziale A pod pozycją 15, zwany dalej „Fundatorem”, stosownie do aktu notarialnego sporządzonego w kancelarii notarialnej notariusz Magdaleny Proniewicz za numerem repertorium A nr 4339/2000 z dnia 17 kwietnia 2000 r. i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (j.t. Dz.U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) 

§2 Fundacja ma osobowość prawną. 

§3 Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa. 

§4 Właściwym ministrem dla Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

§5 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Cele właściwego realizowania celów statutowych i gospodarczych, Fundacja może  prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek prawa cywilnego i handlowego, jak też innych fundacji. 4. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr  96 poz. 873)

§6 Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.  

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA 

§7 Fundacja została powołana w celach:

1. Propagowania, wspierania i ochrony kultury tybetańskiej,

2. Upowszechniania w świadomości społecznej humanistycznych wartości kultury tybetańskiej,

3. Wspierania działalności statutowej Związku Buddyjskiego KARMA KAGYU. 

§8 Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 1) organizację spotkań, imprez i wykładów, w szczególności z udziałem znawców kultury tybetańskiej, tłumaczy języka tybetańskiego lub nauczycieli (lamów) buddyzmu tybetańskiego, 2) udzielanie stypendiów osobom podejmującym studia języka lub kultury tybetańskiej na wyższych uczelniach w kraju lub za granicą, 3) wspieranie nabywania lub budowy ośrodków zajmujących się propagowaniem kultury tybetańskiej, języka tybetańskiego lub związanych z praktyką buddyzmu tybetańskiego (obejmuje to również konserwację i ochronę zabytków, o ile wykorzystywane są jako siedziby takich ośrodków), 4) gromadzenie księgozbioru, zbieranie czasopism oraz innych materiałów informacyjnych o kulturze tybetańskiej poprzez ich skupywanie lub otrzymywanie w formie darowizn, a także prowadzenie biblioteki w tym zakresie w siedzibie Fundacji, 5) wspieranie organizacyjne i materialne tłumaczeń autentycznych tekstów tybetańskich na języki zachodnie jak też literatury obcojęzycznej związanej z kulturą tybetańską na język polski, 6) gromadzenie przedmiotów kultury materialnej Tybetu poprzez skupywanie lub otrzymywania w formie darowizn oraz wspieranie rozwoju rękodzielnictwa w tym zakresie, 7) działalność edukacyjno-informacyjną, 8) wspieranie finansowe oraz rzeczowe organizacji zorientowanych na przekaz kultury tybetańskiej w społeczeństwie zachodnim, 9) rozwijanie kontaktów, wymiana informacji oraz doświadczeń z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi organizacjami związanymi z kulturą tybetańską w kraju i zagranicą, 10) świadczenie czynności pomocniczych i administracyjnych względem domu kultury tybetańskiej w Warszawie.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI 

§9 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wyrażony w kwocie pieniężnej 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych, wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. 

§10 Dochody Fundacji pochodzą z: (a) darowizn, spadków i zapisów, (b) dotacji osób prawnych, (c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, (d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, (e) innych wpływów.

§11 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 

§12 Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 

§13 W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jedynie wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 

§14 Osobom spełniającym kryteria opisane w §8, a zwłaszcza osobom na czyją rzecz Fundacja dokonała przysporzeń, nie przysługują roszczenia o jakiekolwiek roszczenia ze strony Fundacji. 

§14a Zabrania się Fundacji dokonywania czynności prawnych, które prowadziłyby do: (a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań: (i) Fundatora, (ii) członków jego organów, (iii) pracowników jak też (iv) osób bliskich względem takich pracowników w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (łącznie zwane „Osobami Powiązanymi”), (b) przekazania majątku Fundacji Osobom Powiązanym na innych zasadach niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach z zastrzeżeniem § 28 niniejszego Statutu, (c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz Osób Powiązanych w innych celach niż cele statutowe Fundacji, (d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Osoby Powiązane.

IV. TYTUŁ HONOROWEGO SPONSORA 

§15 Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz fundacji darowizny lub dotacji (jednorazowej lub łącznej w przeciągu roku) w wysokości: co najmniej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub – gdy idzie o osoby zagraniczne – 10.000 (dziesięć tysięcy) USD, uzyskują tytuł honorowego Sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie. 

§16 Tytuł honorowego Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

V. ORGANY I ORGANIZACJA FUNDACJI 

§17 Organami Fundacji są: zarząd Fundacji zwany dalej „Zarządem” oraz Rada Fundacji. 

§18 1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu osób i jest powoływany na okres 3 lat. 2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci. 3. Członków Zarządu odwołuje Rada Fundacji. §19 1. Pracami Zarządu kieruje prezes, którego powołuje Rada Fundacji. 2. Prezes Zarządu powołuje członków Zarządu, w tym wiceprezesa, spośród kandydatów pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Fundacji. 3. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Fundacji. 4. W skład pierwszego Zarządu powołani zostali: a) Michał Siwek – prezes Zarządu b) Rafał Olech – wiceprezes Zarządu c) Marcin Mędrzecki – członek Zarządu d) Jan Brykczyński – członek Zarządu e) Marek Rosiński – członek Zarządu f) Marcin Barański – członek Zarządu

§20 1. Do Zarządu należy kierowanie działalnością i reprezentacja Fundacji. 2. W szczególności Zarząd Fundacji: a) kieruje bieżącą działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych jak też zarządzanie jej majątkiem, b) reprezentuje Fundację na zewnątrz, c) opracowuje roczne plany działania Fundacji, d) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji, e) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji, f) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, g) ustala warunki pracy i płacy oraz regulamin organizacyjny Biura Fundacji. h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji, i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§21 Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu, z których przynajmniej jeden jest prezesem lub wiceprezesem. 

§22 1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W wypadku równości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos prezesa, a w razie jego nieobecności wiceprezesa. 2. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach prowadzonych przez przewodniczącego lub w formie pisemnej w tym również przy użyciu poczty elektronicznej. 3. Posiedzenia Zarządu mogą także odbywać się w formie telekonferencji, przy założeniu że wszyscy członkowie uczestniczący w telekonferencji mogą się nawzajem słyszeć i zwracać do siebie jednocześnie. 4. Z posiedzeń Zarządu będą spisywane protokoły. W przypadku posiedzenia odbytego w formie telekonferencji przewodniczący posiedzenia albo biorący udział prezes lub wiceprezes sporządzi w ciągu 7 dni od daty telekonferencji protokół opatrzony podpisem sporządzającego, celem przedstawienia go do zatwierdzenia uczestnikom telekonferencji. W razie powzięcia uchwały w formie pisemnej (w tym też w drodze elektronicznej), lub w inny sposób zatwierdzonej przez członków Zarządu, podpisany i/lub zatwierdzony dokument lub dokumenty będą stanowiły protokół.

§23 1. Uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy: (a) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, (b) uchwalanie zmian statutu Fundacji,(c) podejmowanie uchwał o połączeniu lub likwidacji Fundacji, (d) nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości. (e) podejmowanie czynności, o których mowa w § 5 ust. 3 Statutu.2. Dla swej ważności uchwały w sprawach określonych powyżej wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji.3. Zatwierdzenie uchwał Zarządu może być dokonane przez Radę Fundacji poprzez złożenie podpisów pod uchwałą lub w drodze wyrażenie zgody na jej treść w formie pisemnej, w tym za pomocą poczty elektronicznej.

§24 Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. 

§ 25 1. Dla realizacji zadań i wykonywania swoich uchwał Zarząd może powołać Biuro Fundacji, na czele którego stoi dyrektor. 2. Dyrektora powołuje Zarząd w drodze uchwały po uzyskaniu akceptacji Fundatora. 3. Dyrektor działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

§ 25a 1. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływana na okres 5 lat. 2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator, przy czym: a) nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać względem nich w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo winy umyślnej, c) nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji. 3. W skład pierwszego składu Rady Fundacji powołani zostali: a) Karol Ślęczek – Przewodniczący b) Mirosława Boboli – z-ca Przewodniczącego c) Włodzimierz Wiszka – członek Rady.

§ 25b 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji sprawującym nadzór nad jej działalnością. 2. Przedstawiciele Rady Fundacji mają prawo do uczestnictwa na każdym z posiedzeń Zarządu z głosem doradczym. 3. Członkowie Rady Fundacji mają prawo w każdej chwili przeglądać wewnętrzne dokumenty Fundacji i wzywać Zarząd do przedstawiania sprawozdań, zestawień oraz udzielania pisemnych wyjaśnień w sprawach podniesionych przez członków Rady Fundacji. 4. Rada Fundacji może zajmować stanowisko w formie uchwał, do których stosuje się odpowiednio postanowienia § 22 niniejszego Statutu.

VI. ZMIANA STATUTU 

§26 Zmiana statutu nie może dotyczyć zmian celów Fundacji.  

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§27 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia lub nie możności osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania środków finansowych majątku. 

§28 Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz Fundatora. 

§29 Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły. 

§30 Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy. Warszawa, dnia 6.01.2004 

Michał Siwek prezes Zarządu

Rafał Olech wiceprezes Zarządu